[Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Triêm Y Thập Bát Diệt

Hướng dẫn:
Bước 1: Đến Chu Tiên Trấn gặp NPC Trương Bất Điệt (tọa độ 930,-144) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 2: Tiếp tục làm nhiệm vụ đối thoại với NPC Hành Cước Thương (tọa độ 715,-160)

Bước 3: Tiếp tục làm nhiệm vụ đối thoại với NPC Liễu Tam Mị (tọa độ 245,-44). Tiêu diệt quái Man Ngưu Cuồn Cuộn nhận được thịt Man Ngưu. (tọa độ 682,-23)

Bước 4: Tiếp tục làm nhiệm vụ đối thoại với NPC Liễu Tam Mị (tọa độ 245,-44). Thu Thập Xá Quả tại (tọa độ 327,-83)
Bước 5: Tiếp tục làm nhiệm vụ đối thoại với NPC Liễu Tam Mị (tọa độ 245,-44). Đánh bại Liễu Tam Mị & Lâm Thất Tuấn và làm nhiệm vụ tiếp theo

Bước 6: Đến Chu Tiên Trấn gặp NPC Trương Bất Điệt (tọa độ 930,-144) làm nhiệm vụ Sửa Cầu, mỗi tiếng 1 lần. Phải hoàn thành 3 lần sửa cầu mới hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tuyệt học.

<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top