[Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Tử Hà Thần Công

Hướng dẫn:
Bước 1: Đến Núi Hoa Sơn gặp Lăng Tiêu Túc (tọa độ 433,45) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 2: Đến Thành Hành Sơn gặp Trương Mộ Vân (Tự động tìm đường) làm nhiệm vụ Đối thoại
Bước 3:
Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Liễu Kính Đình (tọa độ 290,-34) và hoàn thành Hoàn thành đủ 15 nhiệm vụ Giang Hồ Bảng.

Bước 4: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Diêm Ngọc Sơn (tọa độ 107,3) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 5: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Hoảng Bảo Cường (tọa độ 187,8) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 6: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Tổ Hoa (tọa độ 103,4) làm nhiệm vụ Đối thoại. Tìm NPC Thương Nhân Kỳ Bí tại Thành Phúc Châu để mua vật phẩm theo yêu cầu.

Bước 7: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Tần Vũ Mạt (tọa độ 98,-25) làm nhiệm vụ Đối thoại.


Bước 8: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Diêm Thành (tọa độ 103,3) làm nhiệm vụ Đối thoại.

Bước 9: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Lý Cương Bật (tọa độ 398,-47) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 10: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Diêm Ngọc Sơn (tọa độ 107,3) làm nhiệm vụ Đối thoại
Bước 11:
Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Lăng Tiêu Túc (tọa độ 433,45) làm đối thoại với NPC và nhận được tuyệt học.

<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top