[Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Long Tượng Bàn Nhược Công

Hướng dẫn:
Bước 1: Đến Long Tuyền gặp Võ Sĩ (tọa độ 266,-301) làm nhiệm vụ Đối thoại. Nếu chưa nhìn thấy NPC, hãy kiên nhẫn đợi, NPC sẽ xuất hiện. Nhận nhiệm vụ đi tìm Thượng Bộ, Trung BộHạ Bộ để có được tung tích của Long Tượng

[IMG]


Bước 2: Tiếp tục di chuyển đến một tọa độ (464,294) và chết tại địa điểm định sẵn này ! Nhảy xuống vực từ tọa độ đã cho để tìm Thượng Bộ, nếu tìm chưa thấy thì phải nhảy lại. Mỗi lần nhảy bạn đều bị tử vong và phải quay về nơi an toàn

[IMG]


Bước 3: Đến Thành Hành Sơn tại (tọa độ 264,194) làm nhiệm vụ thu thập.

Chú ý:

Cần thực hiện trước nhiệm vụ ở tọa độ Thành Hành Sơn (238,76) NPC Khương Bá.

Sau đó có thể nhận được vật phẩm tại 1 trong 4 đỉnh trong thành Hành Sơn, bao gồm

- Đỉnh Thư Viện Phòng (tọa độ 264,194)

- Đỉnh tọa độ (180,210)

- Đỉnh tọa độ (112,103)

- Đỉnh tọa độ (407,-57)"

[IMG]

Bước 4: Tiếp tục đến Thiếu Thất Sơn gặp NPC Nam Cung Ngạo (tọa độ 312,-12) làm nhiệm vụ đối thoại. NPC này di chuyển lung tung. Hãy đứng đợi ở tọa độ đã cho mặc men theo các con đường chính để tìm thấy. Cần chuẩn bị 1 Giáp Công, 1 Phiêu Kỳ cấp 5, 10 Minh Độc Úng.

[IMG]


Bước 5: Đến Chu Kiến Cốc gặp Đổng Bà Bà (tọa độ 434, -210). Giết quái Long Tượng Thủ Vệ ở tọa độ Chú Kiếm Cốc (451,-176)

[IMG]


Bước 6: Quay trở lại Long Tuyền gặp Hứa Thiện (tọa độ 666, -475) đối thoại với NPC và Nhận được tuyệt học

[IMG]


<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top