[Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Không Minh Quyền

Hướng dẫn:
Bước 1: Đến Thiếu Thất Sơn gặp Tư Đỗ Mẫn (tọa độ 646,290) làm nhiệm vụ Đối thoại. Tiêu diệt 5 Thần Mật Hắc Y Nhân tại (602,161), sau đó tiếp tục tìm Đạo Đức Kinh dưới đất. Sau khi tìm thấy Đạo Đức Kinh, đi tìm NPC Người Bán Rong (ở bước 2)

Bước 2: Đến Dư Hàng tìm Người Bán Rong. NPC này di chuyển trong thành. Hãy đứng đợi ở chỗ Mãnh Giang Nam- Chủ Dịch Trạm sẽ gặp được. Dùng 5 vàng khóa để mua dược thủy Hóa Hiển Thủy, nhờ đó có thể đọc được Đạo Đức Kinh.

Bước 3: Đến Thái Sơn gặp Thiên Môn Đạo Nhân (tọa độ 579,470) "Cần sử dụng mỹ vị điều liệu để hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý, cần phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến của Thiên Môn Đạo Nhân trước thì mới gặp được NPC.

Bước 4: Tiếp tục đến Tiên Hà Lĩnh gặp NPC Bạch Tiên Sinh (tọa độ 87,-97) làm nhiệm vụ đối thoại. Trong vòng 10 phút phải giết hết 60 Ma Cô

Bước 5: Đến Thành Phúc Châu gặp Tiểu Trùng Tử (tọa độ 152, -219). Hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn tự động và nhận Tuyệt Học

<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top