Hướng Dẫn [Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Dã Cầu Quyền

ARTSTYLE

Member
NV1: Tìm NPC Bốc Hạo Trì

(di chuyển quanh tọa độ Thành Lạc Dương 498, 6) để nhận nhiệm vụ. Nhóc nhỏ nhỏ đó


NV2: Hỏi đồng tử trong thành.

Chạy qua Dư Hàng tìm NPC Người Bán Rong (tọa độ Dư Hàng 482, 178, NPC không cố định mà di chuyển liên tục trong phạm vi như hình) để mua sau đó về Lạc Dương gặp Bốc Hạo Trì trả nhiệm vụ.

NV3: Bôi Tửu Túy Hồng Trần.

Qua phúc châu hồng trần khách điếm (Thành Phúc Châu 179, -69) trả nv.
sau khi trả nv sẽ có nv mới ở NPC bên cạnh đó bạn nhận lần lượt để được 3 nhiệm vụ tiếp theo.

Theo mình biết tới hiện tại thì ở nhiệm vụ này người chơi sẽ nhận được 3 nhiệm vụ khác nhau trong số các nhiệm vụ này

- NV Hà Đông Sư Hống: gặp NPC nữ hiệp (Thành Phúc Châu 185, -60) trả nhiệm vụ

- NV Đa Tình Khước Bị Vô Tình Não: gặp NPC Ải Cẩu Gia (tọa độ Thành Phúc Châu 284, -100) để đối thoại

- NV Sổ Sách: tới tọa độ Thành Phúc Châu 122, 200 (tọa độ này phải đi bộ tới chứ không tự động tìm đường đc) nhảy lên nóc nhà nhặt lấy cuốn sổ nhiệm vụ
Nhảy lên nóc nhà nhặt lấy cuốn sổ nhiệm vụ


NV4: Duy Thủ Thục Nhĩ.

Qua Địa cung 5x ở Thái Sơn đánh 500 con Chiểu Trạch Thanh Xà (rắn xanh, quái 54 ở tầng 1) và 500 con Chiểu Trạch Thiềm Thừ (cóc tím, quái 60 ở tầng 2)

Đánh xong về trả nhiệm vụ là học được skill

Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Top